Rolnictwo ekologiczne

Więcej o systemie na stronie ekogwarancja.pro

ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI, O KTÓRYM MOWA W ART. 34 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848

Na podstawie art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.Urz.UE.L Nr 150, str. 1) oraz na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. 2022 r., poz. 1370)

Ekogwarancja

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt z nami.

CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA
1. Pierwsze zgłoszenie
2. Zmiana danych
3. Zmiana jednostki certyfikującej
FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Sekcja I. DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO
4. Nazwisko / nazwa pełna (w przypadku firmy lub grupy podmiotów)
5. Pierwsze imię
6. Drugie imię
7. PESEL (obowiązkowy dla osób fizycznych)
8. NIP (obowiązkowy dla firm)
9. REGON
10. Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR (wypełnia osoba fizyczna posiadająca numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR)
11. Numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości (wypełnia osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego)
Sekcja II. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY ZGŁASZAJĄCEGO
12. Państwo
13. Województwo
14. Powiat
15. Gmina
16. Kod pocztowy
17. Poczta
18. Miejscowość
19. Ulica
20. Nr domu
21. Nr lokalu
22. Telefon komórkowy
23. Email
Sekcja III. ADRES DO KORESPONDENCJI
Taki sam jak adres zamieszkania lub siedziby Zgłaszającego
Sekcja IV. NAZWA I NUMER WYBRANEJ JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
Nazwa i numer wybranej jednostki certyfikującej

Zgłaszam do kontroli następujące kategorie działalności:

Sekcja V. PRODUKCJA [Sekcja dla gospodarstw]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
36a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
36b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
37. Pasze
38. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
39. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
40. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Sekcja VI. PRZYGOTOWANIE [Działalność inna niż rolnicza]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
41a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
41b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
42. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
43. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
44. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność
45. Pasze
46. Wino
47. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Sekcja VII. DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU [Działalność inna niż rolnicza]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
48a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
48b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
49. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
50. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
51. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność
52. Pasze
53. Wino
54. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Sekcja VIII. PRZECHOWYWANIE [Działalność inna niż rolnicza]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
55a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
55b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
56. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
57. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
58. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność
59. Pasze
60. Wino
61. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Sekcja IX. IMPORT [Działalność inna niż rolnicza]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
62a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
62b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
63. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
64. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
65. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność
66. Pasze
67. Wino
68. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Sekcja X. EKSPORT [Działalność inna niż rolnicza]
ekologiczna
zlecana
nieekologiczna
69a. Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne
69b. Nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
70. Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
71. Algi i nieprzetworzone produkty z akwakultury
72. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury do wykorzystania jako żywność
73. Pasze
74. Wino
75. Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami